BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI

Chi phí thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Chi phí thành lập công ty tại Quảng Ngãi.

Gói thành lập công ty Thủ tục
Gói cơ bản: giấy phép kinh doanh + mã số thuế+ đăng bố cáoMức phí: 1.800.000đ (gồm: lệ phí nhà nước+ phí dịch vụ thành lập công ty)

Thời gian làm việc: 03 ngày.

1.      Tư vấn thủ tục thành lập công ty.2.      Soạn thảo hồ sơ+ ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.      Xin cấp giấy phép kinh doanh + MST.

4.      Đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia.

Gói 1:Giấy phép kinh doanh + mã số thuế + con dấu + đăng bố cáo

Mức phí: 2.500.000đ ( gồm: lệ phí nhà nước + phí dịch vụ + phí ủy quyền)

Thờ gian làm việc: 04 ngày.

1.      Tư vấn thủ tục thành lập công ty.2.      Soạn thảo hồ sơ+ ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu.

3.      Xin cấp giấy chứng phép kinh doanh+ MST.

4.      Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

5.      Làm thủ tục khắc dấu.

6.      Thông báo phát hành mẫu dấu.

Gói 2:Giấy phép kinh doanh + mã số thuế + con dấu + đăng bố cáo + khai thuế ban đầu

Mức phí: 3.200.000đ ( gồm: lệ phí nhà nước + phí dịch vụ + phí ủy quyền)

Thời gian làm việc: 05 ngày.

1.      Tư vấn thủ tục thành lập công ty.2.      Soạn thảo hồ sơ+ ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu.

3.      Xin cấp giấy chứng phép kinh doanh+ MST.

4.      Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

5.      Làm thủ tục khắc dấu.

6.      Thông báo phát hành mẫu dấu.

7.      Khai thuế ban đầu.

Gói 3:Giấy phép kinh doanh + mã số thuế + con dấu + đăng bố cáo + khai thuế ban đầu + khai thuế qua mạng 1 năm+ thông báo tài khoản ngân hàng

Mức phí: 4.800.000đ ( gồm: lệ phí nhà nước + phí dịch vụ)

Thời gian làm việc: 20 ngày.

1.      Tư vấn thủ tục thành lập công ty.2.      Soạn thảo hồ sơ+ ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu.

3.      Xin cấp giấy chứng phép kinh doanh+ MST.

4.      Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

5.      Làm thủ tục khắc dấu.

6.      Thông báo phát hành mẫu dấu.

7.      Khai thuế ban đầu.

8.      In hóa đơn 1 cuốn và thông báo phát hành hóa đơn.

9.      Thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư.

10.  Khai thuế qua mạng gói 1 năm.

11.  Bảng hiệu công ty 30×40.

12.  Con dấu chức danh

Gói 4: Giấy phép kinh doanh + mã số thuế + con dấu + đăng bố cáo + khai thuế ban đầu + khai thuế qua mạng 1 năm+ thông báo tài khoản ngân hàng

Mức phí: 5.500.000đ ( gồm: lệ phí nhà nước + phí dịch vụ)

Thời gian làm việc: 20 ngày.

1.      Tư vấn thủ tục thành lập công ty.2.      Soạn thảo hồ sơ+ ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu.

3.      Xin cấp giấy chứng phép kinh doanh+ MST.

4.      Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

5.      Làm thủ tục khắc dấu.

6.      Thông báo phát hành mẫu dấu.

7.      Khai thuế ban đầu.

8.      In hóa đơn 1 cuốn và thông báo phát hành hóa đơn.

9.      Thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư.

10.  Khai thuế qua mạng gói 1 năm.

11.  Bảng hiệu công ty 30×40.

12.  Con dấu chức danh.

13. Tư vấn định hướng phát triển doanh nghiệp.

Trình tự làm việc thành lập công ty Sau khi tiếp nhận thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ:Ngày 1: Soạn thảo hồ sơ.

Ngày 2: Hẹn quý khách ký hồ sơ và hợp đồng, nộp hồ sơ lên sở kế hoạch thu 50% tổng phí dịch vụ.

Hoàn thành hồ sơ chúng tôi sẽ thu 50% còn lại và bàn giáo toàn bộ hồ sơ cho khách hàng.

Chi phí thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Gói dịch vụ Thủ tục
Thành lập chi nhánh tại Quảng NgãiMức phí: 1.800.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh +MSCN

4.   Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

Thành lập văn phòng đại diện tại Quảng NgãiMức phí: 1.800.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh +MSVPĐD

4.   Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

Thành lập kho hàng, cửa hàng, xưởng sản xuất, địa điểm kinh doanh tại Quảng NgãiMức phí: 1.800.000 đ

Thời gian làm việc: 3 ngày.

1.   Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh

4.   Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.

Chi phí thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Gói thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh Thủ tục
Thay đổi người đại diện pháp luật tại Quảng NgãiMức phí: 1.000.000 đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

5.   Soạn mẫu phụ lục 1-15 doanh nghiệp nộp sở kế hoạch và đầu tư.

Thay đổi vốn điều lệ tại Quảng NgãiMức phí: 1.000.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Tăng, giảm ngành nghề kinh doanh tại Quảng NgãiMức phí: 1.000.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Thay đổi địa chỉ cùng quận/huyệnMức phí: 1.000.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Thay đổi thành viên/cổ đông sáng lập tại Quảng NgãiMức phí: 1.000.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Thay đổi tên công ty tại Quảng NgãiMức phí: 1.300.000đ

Thời gian làm việc: 05 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

5.   Làm thủ tục khắc dấu.

6.   Thông báo phát hành mẫu dấu.

Thay đổi địa chỉ khách quận/huyện tại Quảng NgãiMức phí: 1.500.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

5.   Làm thủ tục khắc dấu.

6.   Thông báo phát hành mẫu dấu.

Thay đổi nội dung kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanhMức phí: 1.000.000đ

Thời gian làm việc: 03 ngày

1.   Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ.2.   Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.   Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.   Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia.

Dịch vụ kế toán thuế – báo cáo thuế – quyết toán thuế tại Quảng Ngãi.

Các gói dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi chúng tôi cung cấp:

 1. Kế toán tháng.
 • Lập và gửi báo cáo thuế theo tháng cho công ty kiểm tra nhằm cân đối chi phí đầu ra, đầu vào.
 • Lên sổ sách kế toán, xuất nhập hàng tồn, nguyên vật liệu, thành phẩm.
 • In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, xuất theo chứng từ gỗ của đơn vị.
 • Hoàn chỉnh và in trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Tư vấn các quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
 1. Đứng tên kế toán theo quy định của cơ quan thuế.
 • Ký tên kế toán trên báo cáo và sổ kế toán.
 • Bổ nhiệm và bổ sung hồ sơ kế toán đến cơ quan thuế.
 • Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.
 1. Quyết toán năm.
 • Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gửi các cơ quan chức năng.
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

Đối với khách hàng mới thành lập công ty chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ công ty miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên.

Chi phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Các bước dịch vụ tạm ngừng kinh doanh:

Bước 1: Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

 • Tư vấn về thuế, kế toán, lao động trước trong và sau khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
 • Tư vấn về thời hạn tạm ngừng kinh doanh và đưa ra lời khuyên hữu ích cho quý khách.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác về luật doanh nghiệp mà quý khách còn thắc mắc.

Bước 2: Cung cấp thông tin về doanh nghiệp.

Quý khách chỉ cần cung cấp mã số thuế doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp nhận, kiểm tra sau đó soạn thảo hồ sơ.

Bước 3:Soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị (đối với công ty TNHH 2 thành viên/công ty cổ phần)
 • Giấy ủy quyền cho tư vấn để chúng tôi hoàn tất thủ tục.
 • Sau khi soạn thảo xong hồ sơ chúng tôi sẽ gửi cho quý khách ký và đóng dấu vào hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh.

Thời gian làm việc: 03 – 05 ngày sẽ nhận kết quả : “giấy chứng nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh”

Bước 5: Bàn giao kết quả cho khách hàng và thu phí dịch vụ tạm ngưng kinh doanh.

Chi phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh chỉ 1.000.000đ, cam kết không phát sinh.

Địa chỉ tư vấn đăng ký thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Đăng ký thành lập công ty là những thủ tục pháp lý, soạn thảo hồ sơ khá phức tạp đối với những người lần đầu đăng ký chưa có nhiều am hiểu và kinh nghiệm. Bạn không có nhiều thời gian, bạn không biết bắt đầu từ đâu thì hãy để KETOAN76 tư vấn và hỗ trợ bạn từ  a đến z.

Công ty luôn có đội ngũ tư vấn viên hiểu luật và nắm rõ các thông tư mới nhất, cam kết hồ sơ được duyệt 100% trong từ 3 – 5 ngày làm việc.

Tại đây bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hỗ trợ trong suốt quá trình vận hành doanh nghiệp về sau.

Chi phí đăng ký thành lập, thay đổi giá rẻ, phù hợp với ngân sách của những công ty vừa và nhỏ.

Dịch vụ chuyên nghiệp, không phải đi lại ký chú nhiều lần.

Hỗ trợ tư vấn online, ký hồ sơ và nhận kết quả tận nhà.

Để bắt đầu chiến dịch khởi nghiệp, bạn nên tìm đến đơn vị hỗ trợ pháp lý uy tín để tránh những sai sót và phiền phức không đáng rõ nếu không nắm rõ quy định.

Trên đây là toàn bộ các chi phí dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua hotline 0905.52.63.74 để được tư vấn giải đáp miễn phí.

Leave a Reply