THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI

Thay đổi vốn điều lệ công ty tại Quảng Ngãi

Doanh nghiệp muốn thay đổi vốn điều lệ công ty tại Quảng Ngãi để phù hợp với nhu cầu và thuận lợi hơn. Trước tiên, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp. Có hai hình thức thay đổi vốn điều lệ là tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật phải tiến hành đăng ký thay đổi với phòng đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Quảng Ngãi.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ

Thời điểm tăng vốn điều lệ.

Doanh nghiệp phải thực hiện vốn điều lệ xong rồi mới thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn. Để đảm bảo tăng số vốn cần tránh trường hợp sau khi đăng ký xong mà góp vốn không đủ trên thực tế.

Hình thức tăng vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ qua 2 hình thức: chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động vốn của người khác.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật doanh nghiệp có hai trường hợp để công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn: tăng vốn góp của công ty và tiếp nhận vốn góp thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần: Theo quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC vốn điều lệ của công ty cổ phần được tăng trong các trường hợp:

 • Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.
 • Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: việc tăng vốn điều lệ chỉ được tiến hành khi đã đảm bảo các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo quy định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 • Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.
 • Chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Bước 1: Doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký, được quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 96/2015/NĐ-CP bao gồm:

 • Tên, mã số thuế, mã doanh nghiệp, hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp chưa có mã số thuế, mã số doanh nghiệp).
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh cá nhân hợp pháp khác, hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký hoặc thay đổi, thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.
 • Họ, tên, quốc tịch, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giất tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Kèm theo thông báo có quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Đại hội đồng đối với công ty cổ phần, Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ. Đồng thời, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ gồm có các giấy tờ sau:

Quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ đông chào bán để tăng vốn điều lệ (nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được sữa đổi trong điều lệ công ty.

Bước 2: Sau khi nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ.

Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên: được quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 trong 2 trường hợp:

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu hoạt động kinh doanh liên tục 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty theo quy định.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Việc tăng giảm vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Theo quy định tại điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 công ty được mua lại phần vốn góp của thành viên.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp.

Đối với công ty cổ phần: có thể thực hiện giảm vốn điều lệ theo các hình thức:

 • Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và đúng hạn.
 • Giảm vốn theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Giảm vốn do công ty ma lại số cổ phần đã phát hành.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong các vấn đề thủ tục hãy liên hệ dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty tại Quảng Ngãi.

Tương tự như vốn điều lệ nhưng doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Vậy nên, cần có kèm theo Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Đối với công ty có chủ sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận kiểm toán độc lập.

Lưu ý: Việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề đó thì đồng thời doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đó.

Một số lưu ý khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 30 ngày khi đã đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Đối với công ty TNHH một thành viên, trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thành viên cồng ty, chủ sở hữu và cổ đông của công ty chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.

Thuế môn bài đối với doanh nghiệp 2019.

Thuế môn bài hay còn gọi lệ phí môn bài, được áp dụng dựa theo hình thức dựa theo hình thức tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp nộp thuế môn bài 3.000.000đ/năm có mức vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp nộp thuế môn bài 2.000.000đ/năm có mức vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống.
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sản xuất, tổ chức kinh tế khác có mức thuế môn bài 1.000.000đ/năm.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định lệ phí môn bài phải nộp là số vốn điều lệ doanh nghiệp của năm trước liền kề với năm tính lệ phí môn bài. Bạn có thể tìm đến dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi để tìm hiểu thêm các vấn đề về phí môn bài.

Thủ tục kê khai lệ phí môn bài năm 2019: doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế môn bài ngay khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp. Mắc khác đối với các doanh nghiệp đã hoạt động trước năm 2019, hạn nộp lệ phí môn bài 30/01/2019, còn đối với doanh nghiệp thành lập từ 01/01/2019 sẽ nộp phí môn bài chậm nhất ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh.

Leave a Reply