CÁC LOẠI THUẾ DOANH NGHIỆP TẠI QUẢNG NGÃI PHẢI NỘP

Các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Thuế được xem là công cụ để nhà nước tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời giúp nhà nước quản lý các hoạt động của chhur thể trong nền kinh tế nước nhà. Trước khi nộp thuế tại Quảng Ngãi, các doanh nghiệp phải thực hiện thao tác báo cáo và kê khai thuế. Báo cáo và kê khai thuế giúp cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền căn cứ từ đó mà ấn định số thuế cho các doanh nghiệp phải nộp cũng như các trường hợp được miễn, giảm thuế.

Một số loại thuế và kỳ nộp báo cáo thuế được quy định chi tiết tại Thông tu 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013, Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 22/07/2013. Các loại thuế mà doanh nghiệp thường gặp nhất là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài. Tùy vào đặc thù ngành nghề kinh doanh và các giao dịch phát sinh trong quá trình kinh doanh mà có các loại thuế khác. Công ty chúng tôi sẽ tổng hợp các thủ tục báo cáo, kê khai thuế để doanh nghiệp có thể tham khảo dưới đây:

Tham khảo dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi.

Thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng gồm có:

 • Kê khai theo tháng.
 • Kê khai theo quý.
 • Theo phương pháp khấu trừ thuế:
  • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
  • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
  • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
  • Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
  • Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
  • Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP (nếu có phát sinh);
  • Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP.
 • Theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:
  • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP.
 • Theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu:
  • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP.
 • Kê khai theo từng lần phát sinh:
 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP.

Hình thức.

 • Kê khai theo tháng;
 • Kê khai theo quý:
 • Áp dụng khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống;
 • Trường hợp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý;
 • Kê khai theo từng lần phát sinh:
 • Áp dụng khi người nộp thuế kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính;
 • Trường hợp việc kê khai thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng thì có thể chuyển sang kê khai theo tháng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế thu thập doanh nghiệp:

 • Kê khai tạm tính theo quý:
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
 • Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN;
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.
 • Kê khai thu nhập chuyển nhượng bất động sản:
 • Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
 • Với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản thì có thể áp dụng phương pháp kê khai theo quý, sử dụng mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP.
 • Kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
 • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm nêu trên;
 • Một hoặc một số phụ lục kèm tờ khai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nộp ở nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, sử dụng quỹ khoa học – công nghệ, giao dịch liên kết, tính nộp thuế của doanh nghiệp có đơn vị hoạch toán trực thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính…

Hình thức:

 • Kê khai tạm tính theo quý.
 • Với thu nhập chuyển nhượng từ bất động sản sang hoạt động kinh doanh khác: kê khai theo từng lần phát sinh.
 • Nếu doanh nghiệp phân chia, tách, hoặc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm sứt hoạt động phải khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế tới các thời điểm trên.

Thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 156/2013/NĐ-CP thì các tổ chức, cá nhân phải trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một nghĩa vụ thuộc về phái doanh nghiệp khi chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên của mình.

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân.

 • Hồ sơ khai thuế theo tháng
 • Hồ sơ khai thuế theo quý.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
 • Hồ sơ khai quyết toán thuế:
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
 • Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP.

Hình thức.

 • Kê khai theo tháng: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh có số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên.
 • Kê khai theo quý: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh có số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng;
 • Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và áp dụng trong trường hợp quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Thuế môn bài.

Hồ sơ kê khai thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm thông tư 156/2013/NĐ-CP.

Hình thức:

 • Nộp hằng năm.
 • Doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Chỉ cần kê khai lại nếu có thay đổi về mức thuế môn bài;
 • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các hình thức dịch vụ của KETOAN76 về báo cáo, kê khai thuế.

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định pháp luật thuế nói chung và báo cáo, kê khai thuế nói riêng.
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cho doanh nghiệp thực hiện báo cáo, kê khai thuế.
 • Tư vấn về các loại thuế cần báo cáo, kê khai dựa trên thông tin của khách hàng.
 • Soạn sẵn hồ sơ báo cáo, kê khai thuế cho doanh nghiệp.
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện công tác báo cáo, kê khai thuế tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu bạn đang tìm hiểu về các loại thuế của công ty. Bạn cần dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi liên hệ 0905.52.63.74. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Quảng Ngãi.

Leave a Reply